• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

تعمیرات ،کالیبراسیون نصب مجدد و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق

تعمیرات ،کالیبراسیون نصب مجدد و راه اندازی تجهیزات ابزاردقیق
ایستگاه پمپاژ میعانات گازی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در عسلویه

      (قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)

 

محل اجرا : شرکت نفت ستاره خلیج فارس در عسلویه
ارزش پروژه : نامشخص
پیمانکار فرعی:شرکت دانش بنیان آتیه پژوهان تارادیس پیمانکار اصلی : شرکت دانیال پترو کارفرما : شرکت نفت ستاره خلیج فارس