• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

FRR of interface panel اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی سروچادرملو- اردکان یزد

Wiring & arrange کابل های واحدCPP مربوط بهFRR of interface panel اتاق کنترل نیروگاه سیکل ترکیبی سروچادرملو- اردکان یزد

(قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)

 

محل اجرا : نیروگاه سیکل ترکیبی سروچادرملو- اردکان یزد
ارزش پروژه : نامشخص
پیمانکار اصلی : شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا توسعه 1 کارفرما : شرکت معدنی و صنعتی چادرملو