• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه پیاز آباد – ایلام

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه تقویت فشار گازپیاز آباد – ایلام
(قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)
این پروژه اتمام یافته است

 

محل اجرا : ایستگاه گاز پیاز آباد-ایلام
ارزش پروژه : نامشخص
کارفرما: شرکت صنایع ملی پتروشیمی طرح خط لوله اتیلن غرب