• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

نصب و راه اندازی سیستم و تأسیسات اعلام و اطفاء حریق شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان

نصب و راه اندازی سیستم و تأسیسات
اعلام و اطفاء حریق شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان

 

محل اجرا : شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان
ارزش پروژه : نامشخص
پیمانکار اصلی: شرکت نیرو رسان سهند کارفرما : شرکت شیر پاستوریزه پگاه-اصفهان