• اصفهان خیابان کاوه سه راه ملک شهر حدفاصل بهارستان و خیابان مخابرات-ساختمان 75 واحد یک

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیق

نصب و راه اندازی، لوپ چک وکالیبراسیون تجهیزات ابزاردقیق ایستگاه تقویت فشار گاز پتروشیمی کردستان – سنندج
(قرارداد بصورت پیمانکار شخص حقیقی بنام امید احمدی فر)
این پروژه اتمام یافته است

 

محل اجرا : کردستان - سنندج
ارزش پروژه : نامشخص
کارفرما :شرکت صنایع ملی پتروشیمی طرح خط لوله اتیلن غرب